Informació

Posa't en contacte amb nosaltres a: [email protected] o truca'ns al 973.350144

Infantil, Primària i ESO Llar Infants Cicles Formatius

Infantil, Primària i ESO

La preinscripció Escolar és un moment molt important per a les famílies...

 

EDUCACIÓ INFANTIL (3 a 6 anys),  EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Presentació de sol·licituds:

Del 6 al 20 de març: Educació Infantil i Primària

Del 8 al 20 de març: Educació Secundària

Fins al 20 de març de 2024: presentació de documentació. Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

10 de juny de 2024: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Documentació que cal presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Tota la informació sobre preinscripció a:

INFANTIL (3-6 anys):  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

PRIMÀRIA: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/preinscriute/

ESO: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/

Formalitzar la matriculació

Del 18 al 26 de juny de 2024

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació presencialment al centre:

Llar Infants

Termini de preinscripció: del 2 al 10 d'abril de 2024 (de forma presencial)

Les famílies que ho desitgin poden fer-nos arribar la documentació en format digital a: [email protected]

Per ser admès o admesa a XICS LA SALLE, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2023-2024. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Documents a presentar

 • Full de preinscripció, acompanyat dels documents següents:
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si en té.
 • Fotocòpia del Llibre de vacunes
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena.

Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

 • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts. Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
 • Barem - Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts. - Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts. - Documents: aportar el certificat de convivència.
 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. - Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts. Documents: - El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. - Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent
 • Criteri complementari: - L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts. Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent. - Alumnat que hagi tingut el pare o mare escolaritzats al centre que es presenta la sol.licitud (exclosos germans al centre que puntuen en el criteri general amb 40 punts_en el full de sol.licitud apareix també «o germans al centre). 5 punts.

 

Termini de matrícula: del 2 al 10 de maig de 2024 (de forma presencial)

Documentació matrícula

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar la següent documentació:

Cicles Formatius

***** CONVOCATÒRIA DE BEQUES GENERALS PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

CALENDARI:

Del 24 al 30 de maig de 2024: Presentació de sol·licituds de preinscripció - ONLINE

És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

15 de juliol de 2024:

Llista de places assignades de la primera tanda, amb indicació de la petició de l'alumne/a atesa.

31 de juliol de 2024:

Llista de places assignades de la segona tanda d'assignació.

 

Formalitzar la matriculació:

 • del 17 al 22 de juliol de 2024: període de matriculació per als alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació.
 • del 2 al 6 de setembre de 2024: període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació.

 

Procés per a la gestió de places vacants:

  • 12 de setembre 2024: publicació de vacants

  • Del 12 al 16 de setembre de 2024: ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s'ha participat en el procés de preinscripció.
    
  • 19 de setembre de 2024: llista de sol·licituds que participen en aquest procés amb la puntuació validada.
    
  • Del 26 al 30 de setembre de 2024: matriculació de les assignacions del procés de gestió de les places vacants

 

 

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CALENDARI:

Del 24 al 30 de maig de 2024: Presentació de sol·licituds de preinscripció - ONLINE

És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

11 de juliol de 2024:

Llista de places assignades de la primera tanda, amb indicació de la petició de l'alumne/a atesa.

30 de juliol de 2024:

Llista de places assignades de la segona tanda d'assignació.

 

Formalitzar la matriculació:

 • del 15 al 18 de juliol de 2024: període de matriculació per als alumnes als quals se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera tanda d'assignació.
 • del 2 al 6 de setembre de 2024: període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d'assignació.

 

Procés per a la gestió de places vacants:

  • 12 de setembre 2024: publicació de vacants

  • Del 12 al 16 de setembre de 2024: ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s'ha participat en el procés de preinscripció.
    
  • 19 de setembre de 2024: llista de sol·licituds que participen en aquest procés amb la puntuació validada.
    
  • Del 26 al 30 de setembre de 2024: matriculació de les assignacions del procés de gestió de les places vacants

 

 

Normativa

 

 

Documentació que cal presentar:

 Necessitareu un certificat d’identificació digital IDCAT MÒBIL. Us expliquem com es pot obtenir aquí.

 

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s’ha pogut validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establertAdjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU MITJÀ

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU SUPERIOR

 

MATRÍCULA:

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

Llistes publicades i resultats

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/05/2021

Llar d'Infants

1
Preinscipcio-Llar-dinfants.pdf Preinscipció Llar d'infants.pdf

170.93 KB 2023-03-14 14 de març de 2023 2023-03-28 28 de març de 2023
Calendari-de-preinscripcio-llar23.pdf Calendari de preinscripció llar23.pdf

162.36 KB 2023-03-30 30 de març de 2023 2023-03-30 30 de març de 2023

2

da519ef8e1

Infantil, Primària i ESO

1
INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM.pdf

61.07 KB 2023-05-16 16 de maig de 2023 2023-05-16 16 de maig de 2023

3

da519ef8e1

Cicles Formatius

Els resultats dels diferents períodes es podran consultar a l’escola (973 350 144).

LLISTAT DEFINITU CFGS

CreaEscola Quality Certificate for Education Website