Informació

Posa't en contacte amb nosaltres a: [email protected] o truca'ns al 973.350144

Infantil, Primària i ESO Llar Infants Cicles Formatius

Infantil, Primària i ESO

La preinscripció Escolar és un moment molt important per a les famílies...

EDUCACIÓ INFANTIL (3 a 6 anys),  EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Presentació de sol·licituds:

Del 6 al 20 de març: Educació Infantil i Primària

Del 8 al 20 de març: Educació Secundària

Fins al 22 de març de 2023: presentació de documentació. Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

12 de juny de 2023: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Documentació que cal presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Els documents necessaris per acreditar els criteris prioritaris són:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
 • Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental, aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.
 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

Tota la informació sobre preinscripció a:

INFANTIL (3-6 anys):  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

PRIMÀRIA: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/preinscriute/

ESO: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/

Formalitzar la matriculació

Del 20 al 28 de juny

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

Llar Infants

Termini de preinscripció: del 27 al 31 de març de 2023 (de forma presencial)

Veure calendari i llistes

Les famílies que ho desitgin poden fer-nos arribar la documentació en format digital a: [email protected]

Per ser admès o admesa a XICS LA SALLE, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2023-2024. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Documents a presentar

 • Full de preinscripció, acompanyat dels documents següents:
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si en té.
 • Fotocòpia del Llibre de vacunes
 • Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena.

Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

 • Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts. Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
 • Barem - Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts. - Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts. - Documents: aportar el certificat de convivència.
 • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts. - Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts. Documents: - El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes. - Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent
 • Criteri complementari: - L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts. Documents: El títol de família nombrosa o monoparental vigent. - Alumnat que hagi tingut el pare o mare escolaritzats al centre que es presenta la sol.licitud (exclosos germans al centre que puntuen en el criteri general amb 40 punts_en el full de sol.licitud apareix també «o germans al centre). 5 punts.

 

Termini de matrícula: del 2 al 10 de maig de 2023 (de forma presencial)

Documentació matrícula

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar la següent documentació:

Cicles Formatius

 

Presentació de sol·licituds de preinscripció – ONLINE 

Del 12 al 18 d’abril de 2023: CF de GRAU MITJÀ: (alumnat amb continuïtat d’escolarització), del 9 al 15 de maig (resta d’alumnat)

Es considera alumnat amb continuïtat d'escolarització a l'alumnat que cursa 4t d'ESO o ensenyaments equivalents en l'actualitat.

És molt important respectar les dates de presentació, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui. Encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre, cal presentar la sol·licitud de preinscripció.

Del 26 de maig a l'1 de juny de 2023. CF de GRAU SUPERIOR

És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Normativa

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer la sol·licitud amb suport informàtic. No s’acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s’hagi pogut validar electrònicament s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc

En omplir el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud, en el cas que l’alumne o alumna sigui menor d’edat, el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta (sempre que l’alumne sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2021).

Un cop presentada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.

Tot el tràmit es farà online, com a mesura de prevenció pel coronavirus.

Documentació que cal presentar:

 Necessitareu un certificat d’identificació digital IDCAT MÒBIL. Us expliquem com es pot obtenir aquí.

Sol·licitud electrònica

No s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s’ha pogut validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Sol·licitud amb suport informàtic

Cal presentar la documentació següent:

 • Resguard de la sol·licitud. (accés al formulari telemàtic)
 • Si l’alumne es major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2022 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s’ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb que s’ha identificat.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2022 també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s’ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d’accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya. Així com els requisits per accedir a un CF de Grau Mitjà.

 • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU MITJÀ

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU SUPERIOR

 

 

Formalitzar la matriculació

Cicles Formatius de Grau Mitjà: del 3 al 7 de juliol de 2023

Cicles Formatius de Grau Superior: del 19 al 24 de juliol

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

Llistes publicades i resultats

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/05/2021

Llar d'Infants

1
Preinscipcio-Llar-dinfants.pdf Preinscipció Llar d'infants.pdf

170.93 KB 2023-03-14 14 de març de 2023 2023-03-28 28 de març de 2023
Calendari-de-preinscripcio-llar23.pdf Calendari de preinscripció llar23.pdf

162.36 KB 2023-03-30 30 de març de 2023 2023-03-30 30 de març de 2023

6

db3b90d42e

Infantil, Primària i ESO

1
INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM.pdf

61.07 KB 2023-05-16 16 de maig de 2023 2023-05-16 16 de maig de 2023
INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES.pdf

56.8 KB 2023-06-13 13 de juny de 2023 2023-06-13 13 de juny de 2023

8

db3b90d42e

Cicles Formatius

Els resultats dels diferents períodes es podran consultar a l’escola (973 350 144).

LLISTAT DEFINITU CFGS

CreaEscola Quality Certificate for Education Website