Català English Español

Oferta educativa

Educació secundària

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen entre els 12 i els 16 anys. S’organitza d’acord als principis bàsics d’educació comuna i atenció a la diversitat de l’alumnat i presta una especial atenció a l’orientació educativa i professional.

La finalitat de l’ESO és:

  • Aconseguir que tot l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics.
  • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball.
  • Preparar per a la incorporació a estudis posteriors i al món laboral.
  • Formar a l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la seva vida com a ciutadans.

Programes pedagògics propis de Secundària