Educació secundària

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen entre els 12 i els 16 anys. S’organitza d’acord als principis bàsics d’educació comuna i atenció a la diversitat de l’alumnat i presta una especial atenció a l’orientació educativa i professional.

La finalitat de l’ESO és:

  • Aconseguir que tot l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics.
  • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball.
  • Preparar per a la incorporació a estudis posteriors i al món laboral.
  • Formar a l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la seva vida com a ciutadans.

Programes pedagògics propis de Secundària

CreaEscola Quality Certificate for Education Website