Pastoral

L’objectiu principal del departament de Pastoral és acompanyar l'alumnat en la participació activa dels valors de solidaritat, interioritat, transcendència i responsabilitat.

La Salle La Seu realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne/a del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral. Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals.

L'equip

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.
La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

  • Els cinc minuts de reflexió del matí.
  • Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.
  • Les celebracions de Nadal i Pasqua
  • Les campanyes de solidàries.
  • Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversalment a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat amb l’objectiu que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, el nostre alumnat aprèn a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscient de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi al nostre alumnat en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

  • Ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura. Té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
  • Ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa. Proposa, convida i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
  • Afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
  • Possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.
  • Ofereix una formació basada en els valors humans i vinculada en el Caràcter Propi de la Salle.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website